Każdy pacjent w ramach swojego ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo starać się o refundację sprzętów rehabilitacyjnych. Po stwierdzeniu przez lekarza specjalistę konieczności stosowania konkretnego przedmiotu ortopedycznego, wsparcia finansowego do jego zakupu udzielić może Narodowy Fundusz Zdrowia lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

NFZ szczegółowo określa listę przedmiotów refundowanych, w którym zawierają się sprzęty ortopedyczne, wyroby medyczne i inne środki ułatwiające powrót do zdrowia. Ich wykaz oraz zasady przyznawania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wsparcie finansowe można uzyskać spełniając następujące warunki:

Uzyskanie wniosku od lekarza specjalisty (m.in. ortopedy, reumatologa, chirurga czy neurologa).

Po stwierdzeniu potrzeby stosowania danego przedmiotu ortopedycznego lekarz wypisuje odpowiedni wniosek – „Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”.  Refundacja konkretnego sprzętu przysługuje na z góry ustalony okres czasu i dopiero po jego upływie pacjent może starać się o kolejny wniosek.

Potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ-u.

Kolejnym krokiem, który należy wykonać jest potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ-u, na terenie którego jest się zameldowanym. W większości przypadków na zgłoszenie się i oddanie wniosku do realizacji pacjent ma 90 dni od daty jego wystawienia. Do dokonania potwierdzenia konieczny jest dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Odbiór sprzętu rehabilitacyjnego.  

W celu zrealizowania potwierdzonego zlecenia należy udać się do sklepu medycznego/ze sprzętem rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wysokość dopłat zależy od rodzaju i ceny wyrobu medycznego oraz od wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie ze środków PFRON-u

Inną możliwością uzyskania dofinansowania do sprzętów medycznych jest skorzystanie z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzystają z niego najczęściej pacjenci, których nie stać na dopłatę do potrzebnych sprzętów lub nie są one refundowane przez NFZ. Aby uzyskać wsparcie PFRON-u należy spełnić ściśle określone kryteria. Średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny (w przypadku osoby samotnej 65%).

Od 1 stycznia 2015 r. wysokość dofinansowania do sprzętów rehabilitacyjnych wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pacjent zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może wynieść do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny na dany przedmiot (jeżeli taki udział jest wymagany) lub do 150% sumy kwoty limitu na dany przedmiot (wyznaczonego przez NFZ) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków (jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit).

Starając się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych należy złożyć w PCPR lub MOPS-ie następujące dokumenty:

  • - wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • - kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • - zaświadczenie o wysokości dochodów,
  • - kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
  • - fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

Pacjent może starać się również o dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ m.in.: maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych. Tego rodzaju dopłata to kwota w wysokości do 80% wartości sprzętu.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wyżej wymienione dokumenty, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego.