Regulamin Sklepu Internetowego BiTMED

1. Sklep internetowy, działającego pod adresem www.bitmed.pl, prowadzony jest przez Łukasza Breczko oraz Mateusza Trapkowskiego, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą, BITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków, REGON: 521151030, NIP 9452252874.

2. Osoba wyrażająca chęć zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub jest związana taką umową ze Sklepem Internetowym www.bitmed.pl jest dalej zwana Klientem.

4. Informacje podawane przez Klienta powinny być zgodne z prawdą, dokładne oraz aktualne. Podanie danych niespełniających tych warunków – może uniemożliwić realizację zamówień w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl.

5. Informacje na temat promocji organizowanych przez Sklep Internetowy www.bitmed.pl są zamieszczane na stronie internetowej sklepu oraz mogą być wysyłane za pomocą poczty e-mail do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie oferty handlowej.

6. Kontakt ze Sklepem Internetowym www.bitmed.pl odbywa się:
poprzez formularz sklepu www.bitmed.pl dostępny na stronie http://bitmed.pl/kontakt
poprzez adres poczty e-mail: biuro@bitmed.pl
telefonicznie: +48 570 645 808 lub +48 570 645 807 (w dni robocze, w godzinach: 8.00 – 18.00)
poprzez fax: +48 56 475 62 75.

7. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia realizowane są godzinach pracy bitmed.pl, tj. – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

8. Zamówień można dokonywać wyłącznie poprzez platformę sklepu internetowego www.bitmed.pl, pocztą e-mail na adres biuro@bitmed.pl oraz poprzez fax, z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

9. Realizacja zakupów w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku braku rejestracji, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go przez stronę internetową www.bitmed.pl.

b. W przypadku zarejestrowanego Klienta, kompletna rejestracja danych w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez stronę www.bitmed.pl pozwala Klientowi na wgląd do dodatkowych informacji w postaci: historii zakupów oraz etapu realizacji zamówienia.

10. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@bitmed.pl. Klient dokonujący zakupu poprzez wysłanie wiadomości e-mail zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, dane teleadresowe; nazwa firmy / NIP / dane teleadresowe firmy (w przypadku zakupu na firmę), dokładna nazwa sprzętu, jego ilość, adres do wysyłki. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić realizację zamówienia, lecz w tym wypadku Sklep Internetowy podejmie próbę wyjaśnienia z Klientem zaistniałych nieścisłości lub nieprawidłowości..

Dane osobowe podane w złożonym, w jednej z podanych wyżej form, zamówieniu są przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu realizacji zamówienia na zasadach, określonych w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności sklepu internetowego www.bitmed.pl”, dostępnym pod tym linkiem: http://bitmed.pl/content/14-polityka-prywatnosci.

11. Administratorem danych osobowych Klientów są Łukasz Breczko oraz Mateusz Trapkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą, BITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków, REGON: 521151030, NIP 9452252874.

12. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Zamówień mogą dokonywać jednak również niezarejestrowani w Sklepie Internetowym Klienci. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

13. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach opisanych w RODO. Klient posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

14. Sklep Internetowy. szanuje dane osobowe i prywatność Klientów, dokładając w tym celu należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Sklep Internetowy rekomendujemy zapoznanie się z „Polityką Prywatności sklepu internetowego www.bitmed.pl”, lub do kontaktu na adres e-mail: dane.osobowe@bitmed.pl , czy też na adres siedziby Sklepu Internetowego.

11. Realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl Klient powinien:
a. dokonać wyboru produktu poprzez „dodatnie do koszyka”
b. po dokonaniu wyboru Klient może kontynuować zakupy, dodając kolejne przedmioty do koszyka
c. aby zakupić przedmiot znajdujący się w koszyku, należy przejść do „realizacji zamówienia”
d. w celu dokonania zakupu produktu należy uzupełnić dane w kolejnych krokach zakupu: dane do wysyłki/faktury, komentarz do zamówienia (szczegóły zamówienia, np. wybór atrybutu produktu: kolor, wielkość, kształt, etc.), informację o sposobie płatności oraz informację o sposobie wysyłki.
e. warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zaznaczenie ostatniego kroku - wybór opcji „potwierdzam zamówienie”.

12. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy www.bitmed.pl oraz potwierdzeniu dostępności i ceny towaru przez Sklep Internetowy na wskazany przez Klienta w formularzu zakupu adres e-mail.

13. Sklep Internetowy ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku, kiedy podane przez Klienta dane uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia.

14. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl są cenami brutto (zawierają VAT).

15. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl są fabrycznie nowe.

16. Koszty doręczenia zamówionych towarów pokrywa Kupujący. W przypadku zakupu jednego produktu w Sklepie Internetowym obowiązuje cennik transportu dostępny na stronie http://bitmed.pl/content/6-koszt-dostawy Jeżeli Klient dokonuje zakupu jednego lub większej ilości produktów wymagających sprowadzenia od producenta – koszty transportu w takim przypadku zostaną indywidualnie ustalone dla danego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep Internetowy.

17. Towary zamówione poprzez Sklep Internetowy www.bitmed.pl dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Wyboru formy przesyłki klient dokonuje podczas składania zamówienia.

18. Orientacyjne koszty w przypadku zakupu jednego produktu w Sklepie Internetowym www.bitmed.pl:

 

Forma transportu

Koszt dostawy

Kurier

25 zł

 

19. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

20. Płatność za zakupiony towar odbywa się w formie przedpłaty:

a. przelewem bankowym na wskazany numer konta
BITMED
Ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków
98 1090 1506 0000 0001 4971 9563
Santander Bank Polska S.A.

b. za pośrednictwem płatności elektronicznej (płatność on-line) -  Przelewy 24

21. W przypadku braku przedpłaty za zakupiony towar w terminie 5-ciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane, o czym Klient otrzyma informację w postaci wiadomości e-mail.

22. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klientom, będącym konsumentami, w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zrezygnowania z zakupu towaru) bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternaście) dni od chwili wydania towaru a w przypadku umów sprzedaży, które obejmują wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wydania ostatniego towaru, partii lub części towaru objętej umową sprzedaży Klientowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Klienta, innej niż przewoźnik. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawierające szczegółowe informacje o warunkach skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

22a. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt 22 nie przysługuje Klientowi w przypadku zakupu przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w szczególności, gdy z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, iż zakup jest związany z działalnością zawodową Klienta.

23. W celu wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 22 powyżej, konieczne jest złożenie przez Klienta, Sklepowi Internetowemu, w terminie wskazanym w ust. 22 powyżej, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane listem poleconym na adres BITMED Sp. z o.o. , Ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków lub poprzez pocztę e-mail: biuro@bitmed.pl lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego znajdującego się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

24. Sklep Internetowy niezwłocznie przekaże Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

25. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sklepowi Internetowemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu na zwrot Towaru wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany przez Sklep Internetowy przed jego upływem wraz ze wskazaniem numeru zamówienia. Do zwracanego Towaru wystawiamy fakturę korygującą, z prośbą o jej podpisanie przez Klienta i odesłanie nam podpisanego egzemplarza. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży w całości, tj. w stosunku do wszystkich objętych nią towarów, koszty zwrotu towaru najtańszą dostępną według cennika operatora paczką pocztową lub przesyłką kurierską ponosi Sklep Internetowy. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży jedynie w części, tj. w stosunku jedynie do części objętych nią Towarów, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

26. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w punktach poprzedzających, nie przysługuje Klientowi w przypadku Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

27. W przypadku prawidłowego i skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta zgodnie z punktami poprzedzającymi, Sklep Internetowy zwróci Klientowi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym uiszczoną cenę za Towar oraz koszty dostawy Towaru do Klienta. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kosztów dostawy Towaru tylko według najtańszej dostępnej opcji dostawy. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

28. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

29. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku kwota zwracanych Klientowi płatności ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

30. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji wraz z czasem trwania gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

31. Sklep internetowy ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). Wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który zawarł umowę ze Sklepem internetowym bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stosuje się art. 561zn. 5 kodeksu cywilnego.

32. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres biuro@bitmed.pl. Sprzedawca skontaktuje się z klientem w sprawie reklamacji ciągu 48 godzin od zgłoszenia reklamacyjnego. Czas rozpatrywania reklamacji zależy od rodzaju towaru i może trwać do 14 dni.

33. Sklep internetowy ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). Wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który zawarł umowę ze Sklepem internetowym bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stosuje się art. 561zn. 5 kodeksu cywilnego.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

35. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym, według właściwości ogólnej.