Ochrona prywatności Klientów Sklepu Internetowego www.bitmed.pl, związana z przetwarzaniem ich danych osobowych, jak również bezpieczeństwo informacji handlowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Klientów w celu złożenia i realizacji zamówienia, za pośrednictwem naszej strony, jak również poczty e-mail oraz faxu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i najwyższą starannością. Należytej ochrony danych osobowych Klientów wymagamy również od naszych usługodawców, z którymi podejmujemy współpracę.


Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją oraz korzystaniem z naszego Sklepu Internetowego www.bitmed.pl są przetwarzane przez Łukasza Breczko oraz Mateusza Trapkowskiego, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą , jest: BITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków, REGON: 521151030, NIP 9452252874 („BITMED”) który jest administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
Niezależenie od kanału sprzedaży lub sposobu kontaktu, BITMED zobowiązuje się chronić prywatność swoich Klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zasady przetwarzania danych osobowych
BITMED zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad poszanowania praw Klientów i użytkowników oraz wszystkich obowiązujących przepisów , w tym do gromadzenia i przetwarzania danych w pełnej zgodności z prawem, w sposób przejrzysty i rzetelny, informując osoby, których dane dotyczą o środkach, sposobach, czasie i celach przetwarzania, wyłącznie w celu w jakim zostały powierzone i w jak najmniejszej, wyłącznie koniecznej do realizacji usługi sklepu BITMED, ilości, z zachowaniem ich prawidłowości, integralności i poufności.


Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych osobowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, za wyjątkiem sytuacji, w których zezwalają na to przepisy prawa. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy np. GLS, Poczta Polska w celu świadczenia usług lub wykonania Państwa zamówienia oraz innych działań związanych z obsługą Państwa konta. Wymagamy od naszych usługodawców pełnej dbałości o bezpieczeństwo i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania Państwa danych osobowych.
Powierzone nam dane osobowe, tj. w szczególności adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:
w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych w sklepie bitmed.pl zamówień;

 • w celu realizacji składanych przez zamówień na z oferty sklepu bitmed.pl
 • w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • wykonywania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego bitmed.pl, w tym egzekwowania roszczeń wynikających z niniejszych umów;
 • jeżeli wyrażono zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych lub newslettera od BITMED, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas także w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, jego ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących towarów . BITMED jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, informacji związanych z realizacją Państwa zamówienia wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Państwa zamówienia. Podanie przez Państwa informacji żądanych przy składaniu zamówienia nie jest obowiązkowe, jednakże, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych użytkowników - login) może uniemożliwić BITMED prawidłową realizację Państwa zamówienia.

BITMED jest także uprawniony do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.


Prawa i obowiązki osób, których dane są przetwarzane
Zapewniamy realizację opisanych niżej praw użytkowników i Klientów BITMED, poprzez zgłoszenie żądania na email: dane.osobowe@bitmed.pl lub pocztą na adres BITMED:
BITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków

Prawo cofnięcia zgody
Każdy ma prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzielił w chwili rejestracji w sklepie BITMED .Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.


Prawo do sprzeciwu w związku z wykorzystaniem danych
W każdym, dowolnym, momencie, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych.
Złożoną przez Państwa rezygnacja dotycząca komunikacji marketingowej/newslettera, traktujemy jako sprzeciw, dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych.


Prawo do usunięcia danych osobowych - „prawo do bycia zapomnianym”
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszelkich lub niektórych danych osobowych. W przypadku Klientów, którzy posiadają konto w sklepie BITMED, żądanie usunięcia wszelkich danych osobowych potraktujemy także jako żądanie usunięcia takiego konta.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;
 • Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych lub otrzymywania newslettera;
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Mimo otrzymania żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem Państwa zgody, możemy zachować niektóre dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Są Państwo uprawnieni do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w następujących przypadkach:.
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający BITMED sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) BITMED nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie BITMED są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. Prawo dostępu do danychSą Państwo uprawnieni do uzyskania od BITMED potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli dane osobowe byłyby przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.
W takich przypadkach BITMED dostarcza Państwu, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, BITMED może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócą się Państwo o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczono inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
Prawo do uzyskania kopii, o której mowa powyżej nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.


Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania od BITMED niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Żądanie takie należy wysłać na adres poczty elektronicznej dane.osobowe@bitmed.pl


Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyliście, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Czas na spełnienie żądania
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, wystąpią Państwo do nas z którymś z opisanych wyżej żądań, spełnimy je, lub wskażemy przyczyny odmowy jego spełnienia, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W sytuacji skomplikowanego charakteru takiego żądania, lub ze względu na dużą liczbę podobnych żądań, jeżeli nie będziemy mogli spełnić go w miesięcznym terminie, spełnimy takie żądanie najpóźniej w terminie kolejnych dwóch miesięcy, o czym zostaną Państwo uprzednio poinformowani.

Pliki COOKIE i podobne technologie
Informacje ogólne
W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy, korzystamy z plików cookie i innych, podobnych technologii.
Plik cookie to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez Państwa komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są odsyłane do strony internetowej, z której pochodzą (lub do innej strony, która je rozpoznaje), podczas każdej Państwa wizyty.


Z jakich plików cookie korzystamy?
Wykorzystujemy kilka typów cookie i podobnych technologii:

 • Technologie typu „session-only”, które funkcjonują na Państwa urządzeniu tylko przez czas działania przeglądarki internetowej;
 • Technologie trwałe (ang. persistent technologies), które funkcjonują nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na stronie i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty osoby odwiedzającej stronę.
 • Technologie osób trzecich, pochodzące ze stron osób trzecich, innych, niż BITMED.

Informujemy jednocześnie, iż nie zbieramy i nie przechowujemy Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.


Dla jakich celów wykorzystujemy pliki cookie?

 • Konieczne: Własne pliki cookie i inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w niezbędnym zakresie w celach związanych z funkcjonowaniem niniejszej strony. Powyższe obejmuje technologie umożliwiające Państwu dostęp do BITMED. Jest to potrzebne także w celu wykrywania zakłóceń w funkcjonowaniu strony, zapobiegania nadużyciom, a także poprawy bezpieczeństwa oraz umożliwiania Państwu korzystania z różnych funkcji BITMED, w tym w szczególności koszyka z zakupami, zapisywania wyników wyszukiwania lub podobnych funkcji.
 • Cookie „behawioralne”: Własne pliki cookie i podobne technologie mogą być wykorzystywane w celach związanych z oceną funkcjonowania strony, ulepszaniem treści na niej zamieszczanych, analizowaniem sposobów, w jakie użytkownicy korzystają z BITMED oraz określeniem, czy dany użytkownik przegląda oferowany przedmiot czy też odesłanie.
 • Cookie „funkcjonalne”: Własne pliki cookie lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na naszej stronie lub w trakcie korzystania z niej. Oznacza to np. identyfikację gościa podczas logowania na stronie, lub też zapamiętywanie jego zainteresowań, preferencji i uprzednio przeglądanych pozycji.
 • Cookie reklamowe lub targetowe: Pliki cookie i podobne technologie zarówno własne jak i pochodzące od osób trzecich mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia na stronie treści, w tym reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami.

Google Analytics
Korzystamy z funkcjonalności Google Analytics (Google Inc.)w celu stałego polepszania naszego sklepu BITMED. W trosce o bezpieczeństwo danych, serwery Google otrzymują anonimowy adres IP użytkownika. Google podejmuje działania w imieniu BITMED w zakresie analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, generowania raportów z aktywności, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem BITMED i internetu.
Korzystamy także z raportów Google Analytics w celu analizy anonimowych informacji, dotyczących zakresie danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowań osób odwiedzających BITMED.


Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Klienta, dla celów związanych z obsługą takiego konta oraz związanych z nim funkcjonalności, jak również do celów marketingowych lub otrzymywania newslettera, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Po usunięciu konta Klienta Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.
W przypadku danych przekazanych w celu realizacji złożonego zamówienia przechowujemy Państwa dane na potrzeby realizacji zamówienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
W przypadku danych przekazanych BITMED w celach marketingowych lub otrzymywania newslettera przechowujemy je dopóki istnieje ku temu ważna podstawa prawna, a więc co do zasady, do chwili odwołania przez Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy do przechowywania jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem BITMED.
Dane osobowe niezalogowanych użytkowników bitmed.pl przechowujemy przez czas niezbędny do funkcjonowania plików cookies na urządzeniach.


Jak zablokować, dezaktywować lub usunąć pliki cookie?
Mają Państwo możliwość zablokowania, usunięcia lub dezaktywacji plików cookie, i podobnych technologii za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w Państwa urządzeniu (zgodnie z jej funkcjami i instrukcją).Po zablokowaniu lub dezaktywacji nadal będą mogli Państwo korzystać z niektórych funkcji na BITMED. Wyłączone pliki cookie nie gwarantują jednak poprawnego działania wszystkich funkcji BITMED. Wyłączenie obsługi plików cookie może także wymóc częstsze wpisywanie hasła użytkownika.

Bezpieczeństwo Państwa danych
BITMED stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacja, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem Państwa danych.
BITMED zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dokładamy także szczególnej staranności, żeby Państwa dane osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i w ograniczonym, niezbędnym do celu, zakresie;
 • dokładne i aktualne;
 • nie przechowywane dłużej niż jest to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z Państwa prawami, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nie transferowane bez zapewnienia odpowiedniej ochrony;

Dla Państwa bezpieczeństwa rekomendujemy zwracanie szczególnej uwagi, by pamiętać o:

 • wylogowaniu się ze strony bitmed.pl po zakończonej sesji. Zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony bitmed.pl.
 • bezpiecznym przechowywaniu loginu i hasła do konta Klienta, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu loginu i hasła) osobom trzecim;
 • stosowaniu programów antywirusowych oraz regularnym skanowaniu nośników pamięci przeciwko wirusom komputerowym i trojanom;
 • korzystaniu ze sklepu internetowego bitmed.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń na których zainstalowano bezpieczne oprogramowanie zaufanych dostawców. Korzystanie z nieznanych urządzeń zwiększa ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich do loginu, hasła lub innych Państwa danych;(jeżeli jednak korzystają Państwo z bitmed.pl z nieznanego urządzenia, prosimy Pamiętać, by nie zapisywać danych na takim urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron).


Informacje kontaktowe
W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących niniejszej Polityki i kwestii w niej opisanych, zapraszamy do kontaktu:
Łukasza Breczko oraz Mateusza Trapkowskiego, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą , jest: BITMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Łokietka 165 C/1, 31-263 Kraków, REGON: 521151030, NIP 9452252874
Dane.osobowe@bitmed.pl