Dofinansowanie PFRON dla gabinetów fizjoterapeutycznych

kwi 20, 2022

Fizjoterapia jest zawodem, którego celem jest maksymalizacja wydajności, dobrego samopoczucia i jakości życia. W ostatnich latach zauważalny był jednak spory deficyt na rynku pracy w tej profesji. Obecnie coraz więcej młodych osób zaczyna myśleć nad założeniem własnej firmy, która będzie opierała się właśnie na fizjoterapii. Taką możliwość mają między innymi dzięki dofinansowaniu z PFRON, które mogą wykorzystać na zakup potrzebnego sprzętu, jak np. łóżka rehabilitacyjne. W jaki sposób uzyskać dotacje? Z jakich jeszcze funduszy można liczyć na dofinansowanie?

Od czego zacząć zakładanie własnego gabinetu fizjoterapii?

Własny gabinet fizjoterapii jest niewątpliwie marzeniem każdego fizjoterapeuty i zarazem duże wyzwanie finansowe oraz organizacyjne. Otwierając swoją placówkę automatycznie zostaje się małym przedsiębiorcą, który musi poznać rynek pracy i dopełnić wszelkie formalności związane z posiadaniem firmy. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. 4 ust. 4a, gabinet rehabilitacji może być prowadzony jedynie jako podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa. W związku z tym fizjoterapeuta powinien znać przepisy regulujące funkcjonowanie takich placówek i wymogów, jakie musi spełnić. Po zaznajomieniu się z obowiązującymi przepisami pozostaje mu pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie działalności oraz inwestycję w niezbędny sprzęt i wyposażenie gabinetu. Często jednak kwota potrzebna do otwarcia własnej firmy przekracza możliwości fizjoterapeutów. Wtedy mogą pozyskać środki na inwestycje z PFRON i Unii Europejskiej.

Dofinansowanie z PFRON i PCPR

Przy zakupie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia do gabinetu można skorzystać z refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Lista produktów, które zostały objęte dotacją została ujęta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dofinansowaniem objęte są między innymi drenaż limfatyczny, łóżko rehabilitacyjne, czy materac odleżynowy. W rozporządzeniu znajduje się także informacja o limicie finansowania danego towaru przez NFZ oraz wysokości udziału własnego w zakupie tego rodzaju zaopatrzenia. Jeśli kwota dopłaty będzie przekraczała możliwości finansowe fizjoterapeuty, to z pomocą przychodzi PCPR, który może udzielić wsparcie z PFRON. Ponadto w PCPR można ubiegać się jeszcze o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nieujętego w katalogu załączonym do rozporządzenia, jak np. rotory rehabilitacyjne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dotacje na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii ubiegać mogą się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Warto przy tym podkreślić, że wniosek o dotację składa się tylko raz w roku. Wysokość dotacji wynosi do 95 procent kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie z PFRON dla osób fizycznych

Poza gabinetami fizjoterapeutycznymi o dofinansowanie mogą się starać także osoby fizyczne, jednak muszą one posiadać stosowny dokument. Jest nim kopia orzeczenia lub kopia wypisu o niepełnosprawności. Co istotne z samego orzeczenia o niepełnosprawności nie zawsze jednak wynika wprost, że dana osoba napotyka problemy w komunikowaniu się, które związane są z ułomnością fizyczną. Dlatego też warto zadbać o to, aby we wniosku znalazło się jeszcze zaświadczenie lekarskie, które będzie potwierdzało istnienie wymienionych wyżej barier.

Wniosek o dotacje należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym do miejsca zamieszkania niepełnosprawnej osoby, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem PCPR jest dysponentem środków z NFZ w tym zakresie. Należy podkreślić, że PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku, a od wydanej decyzji przysługuje osobie niepełnosprawnej odwołanie.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla fizjoterapeutów

Po zapoznaniu się z wymogami dotyczącymi działalności należy dokładnie przeanalizować koszty i starać się o ewentualne dotacje. Poza PFRON kolejnym dofinansowaniem, jakie może otrzymać fizjoterapeuta są środki z Urzędu Pracy. Pierwszym warunkiem, jaki musi spełniać osoba ubiegająca się o takie dofinansowanie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. W tym celu trzeba się zarejestrować w UP na okres 3 miesięcy, ale w wyjątkowych okolicznościach okres ten moze zostać skrócony do 1 miesiąca. Dodatkowym obostrzeniem dotyczącym otwarcia nowej działalności gospodarczej jest okres 12 miesięcy przerwy, jeśli wcześniej prowadzono już własną działalność.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Z funduszy Unii Europejskiej fizjoterapeuci mogą ubiegać się o dotacje zarówno na otwarcie, jak i rozwój działalności. Na każde dofinansowanie są rozpisane projekty w poszczególnych regionach, w ramach których rozpatruje się wnioski w drodze konkursu. Dokumenty mogą składać osoby fizyczne oraz instytucje i osoby już prowadzące własną działalność gospodarczą. Co istotne, niezbędne jest także rozpisanie dobrego biznesplanu, który będzie brał udział w konkursie.

Po dodatkowe informacje na temat dofinansowań zapraszamy na https://bitmed.pl/content/13-dofinansowania